نام کشور
Country
نام شرکت Company Name
صاحب کالا Contact Person
استان / ایالت Province / State
نام شهر City
آدرس کامل Address
کدپستی Zip / Postal Code
شماره تلفن / موبایل Cell Phone
ایمیل Email

 

مشخصات گیرنده                                                     Recipient’s Details
نام کشور
Country
نام شرکت Company Name
نام مخاطب Contact Person
آدرس کامل Address
نام شهر City
کدپستی Zip / Postal Code
شماره تلفن / موبایل Cell Phone
ایمیل Email